Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση

 

Η KAOL Energy παρέχει τη δυνατότητα σύναψης ετήσιων συμβολαίων συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας των συστημάτων που τοποθετεί.

Παρέχοντας σαν επιλέξιμες υπηρεσίες την επιτήρηση της σωστής λειτουργίας και απόδοσης μέσω περιοδικών ελέγχων των εγκαταστάσεων, της παρακολούθησης της σωστής λειτουργίας μέσω συστημάτων τηλεμετρίας, των απαραίτητων παρεμβάσεων αλλαγής/επισκευής/συντήρησης του φθαρμένου εξοπλισμού εντός και εκτός εργοστασιακής εγγύησης, καθώς και επεμβάσεων κατά την παρουσία βλάβης της εγκατάστασης. Τα συμβόλαια συντήρησης έχουν ως κύριο σκοπό την εξασφάλιση από μέρους μας η μέγιστη απόδοσή του συστήματος σας και την άμεση αποκατάσταση πιθανής βλάβης.